czwartek, 3 listopada 2016

KOMUNIKAT ZARZĄDU KOŁA

Zarząd koła PTTK nr 77 działający przy MDK "Południe"  informuje wszystkich swoich członków, iż w wtorek 
29 listopada  2016 r o godzinie 17 00 w MDK "Południe" 
 w Kostuchnie odbędzie się Walne Zebranie  
sprawozdawczo - wyborcze koła 77.
(UWAGA drugi termin zostaje wyznaczony na dzień 29 listopada br na godzinę 17 15)
Program zebrania:
1/Otwarcie zebrania 
2/Wybór przewodniczącego oraz sekretarza zebrania.
3/ Wybór komisji skrutacyjnej  - stwierdzenie prawomocności              zebrania                           
4/Zatwierdzenie porządku zebrania głosowanie,           5/Wybór Komisji Mandatowej                                               6/Wybór Komisji  Uchwał i Wniosków                          
8/ Sprawozdanie Zarządu z działalności koła,  
9/ Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, 
10/ Udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu 
11/ Wybory do nowych władz koła:
         ZARZĄD Koła  
           Komisja Rewizyjna, 
              Delegaci na Zjazd Górnośląskiego Oddziału PTTK w Katowicach               
12/ Dyskusja nad dalszą pracą koła, kierunkami rozwoju                    organizacji imprez turystycznych i przyszłością koła. 
13/ Ogłoszenie przez Komisję skrutacyjną wyników wyborów,
14/ Ukonstytuowanie się nowo wybranego Zarządu,
15/ Zakończenie zebrania.

Katowice, 3 listopada 2016 r 
                                                    Zarząd Koła 77