wtorek, 17 maja 2022

Aktualności koła 

We wtorek 17 maja odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze naszego koła.

Mimo bardzo słabej frekwencji, zebranie dokonało rozliczenia ustępującego Zarządu i udzieliło absolutorium.

Skład nowego Zarządu został ustalony w wyborach tajnych i przedstawia się następująco:

 Prezes  - Krzysztof Bywalec

Wiceprezes - Tadeusz Wajda

sekretarz - Krystyna Machoń

skarbnik  - Adam Warcholik

członek zarządu - Jerzy Orszulak

Zebranie nie wybrało Komisji Rewizyjnej.

Dziękujemy ustępującym członkom Zarządu za pracę w minionym okresie, a nowemu Zarządowi życzymy wytrwałości w prowadzeniu koła, nowych pomysłów i realizacji wszystkich zaplanowanych wycieczek. 

czwartek, 12 maja 2022

 Aktualności

Zarząd koła zaprasza na organizowaną w dniach 16 - 18 czerwca  br. wycieczkę do Łodzi, w programie zwiedzanie następujących miejsc:

  Groty Nagórzyckie, dawny zamek królewski w Inowłodzu (zachowana ruina), Konewka Bunkier  z okresu II wojny światowej, Łódź a w tym: Księży Młyn, beczki Grohmana, Pałac Karola Scheiblera  - obecnie Muzeum Kinematografii, Muzeum Historii Miasta  - pałac I. Poznańskiego, Litzmannstadt Getto - stacja Radegast, słynna ulica Piotrkowska,

           Cena 600zł/os, która obejmuje: transport, ubezpieczenie, noclegi + śniadanie w pokojach 2 os. w hotelu Borowiecki, wstępy do zwiedzanych obiektów, przewodnicy miejscowi, 

            Zapisy wraz z wpłatą zaliczki  w kwocie 200zł /os w terminie do 27 maja, lub do wyczerpania  się miejsc. Ilość miejsc ograniczona do 20 osób.

                                                                                       Zarząd koła

piątek, 6 maja 2022

                                 AKTUALNOŚCI    KOŁA

Informujemy wszystkich zainteresowanych wyjazdem do Wrocławia w sobotę 21 maja, że mamy jeszcze 6 wolnych miejsc. Program wycieczki przewiduje zwiedzenie Ogrodu Japońskiego, Ogrodu Zoologicznego w tym słynne Afrykarium a następnie odwiedzimy Aulę Leopoldyna. Osoby, które nie wniosły należności za wyjazd zapraszamy w najbliższy wtorek 10 maja do siedziby koła w MDK "Południe" w Kostuchnie oraz wyjątkowo w klubie "Silesianka" w Piotrowicach w stałych godzina  od 16 do 18 30.  Dodatkowo informujemy, że planowana do zwiedzenia Hala Stulecia nie będzie dostępna.

Jednocześnie informujemy, że dyżur przewidziany na wtorek 17 maja w klubie "Silesianka" nie odbędzie się z uwagi na wyznaczone na ten dzień Walne Zebranie Sprawozdawczo- Wyborcze koła. 

wtorek, 3 maja 2022

 

  Regulamin Walnego Zebrania Sprawozdawczo -Wyborczego koła PTTK nr 77, które odbędzie się w wtorek 17 maja 2022r  w siedzibie koła w MDK „Południe” w Kostuchnie. 

1/ Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze koła odbędzie się w oparciu o Uchwałę nr 171/XIX/2020 Zarządu Głównego PTTK z dnia 4 lipca 2020 w sprawie Ordynacji Wyborczej oraz Statut GO PTTK Katowice.

2/ W zebraniu udział biorą wyłącznie członkowie koła nr 77 z aktualnie opłaconą składką  za bieżący rok. (2022)

3/ Dokumentem uprawniającym do udziału w Zebraniu jest lista członków koła potwierdzająca opłacenie składki członkowskiej,

4/ Zebranie wyznacza się na 17 maja 2022 roku na godzinę 1700, jeśli nie będzie tzw. Quorum   wyznacza się drugi termin na godzinę 1715.

7/ Zebranie wybiera Przewodniczącego i Sekretarza w głosowaniu jawnym.

8/ Przewodniczący kieruje obradami, udziela głosu, zarządza przerwy.

9/ Walne Zebranie wybiera następujące Komisje:

        - Komisja Skrutacyjna – do przeprowadzenia wyborów

           (Komisja wybiera ze swego składu Przewodniczącego)

10/ Walne Zebranie dokonuje wyboru:

      - Zarządu koła - 5 osób,

      - Na Zjazd Delegatów Górnośląskiego Oddziału PTTK 5 osób,

11/ Wyboru do władz i na Delegatów dokonuje się w głosowaniu tajnym, za pomocą kart wyborczych przygotowanych przez Komisję Skrutacyjną.

12/ Kandydatów do władz i na Delegatów, mogą zgłaszać osoby posiadające prawo wyborcze zgłoszenie wykonuje się na przygotowanym formularzu,

13/ Po przeprowadzeniu wyborów, nowo wybrany Zarząd powinien się ukonstytuować      wybierając spośród siebie Prezesa. Głosowanie odbywa się w sposób tajny. Podział  funkcji w nowym Zarządzie odbywa się w sposób jawny.

14/ Wnioski do Prezydium Zarządu składane są w formie pisemnej i omawiane będą w trakcie dyskusji.

15/ Uchwały podejmowane przez Walne Zebranie są przyjmowane zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym.

16/ W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Ordynacji Wyborczej Zarządu Głównego PTTK

 

Porządek obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego

 

1/Otwarcie zebrania i przywitanie przybyłych przez Prezesa Koła,

2/ Prezes koła, stwierdza prawomocność Zebrania, jeśli jej nie ma

     ogłosza drugi termin.

3/ Prezes przeprowadza wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania,

4/ Zatwierdzenie porządku Zebrania i Regulaminu Walnego Zebrania,

5/ Sprawozdanie Zarządu koła z działalności,

6/ Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,

7/ Dyskusja nad sprawozdaniami Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

8/ Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej,

9/ Wybór Komisji Skrutacyjnej,

10/ Zgłaszanie kandydatów do władz koła i delegatów na Zjazd Oddziału,

11/ Przedstawienie przez Komisję Skrutacyjną zgłoszonych kandydatów,

12/ Przeprowadzenie wyborów,

13/ Wolne głosy i wnioski kierowane do Prezydium Zebrania,

14/ Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej,

15/ Ukonstytuowanie nowych władz,

16/ Podjęcie uchwał Walnego Zebrania,

17 Zakończenie Zebrania.

niedziela, 1 maja 2022

 KOMUNIKAT

Zarząd koła informuje wszystkich członków koła, że we wtorek 17 maja odbędzie Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze koła. Szczegóły zebrania już w najbliższym czasie. Indywidualne zaproszenia nie będą wysyłane.

Zarząd koła