wtorek, 3 maja 2022

 

  Regulamin Walnego Zebrania Sprawozdawczo -Wyborczego koła PTTK nr 77, które odbędzie się w wtorek 17 maja 2022r  w siedzibie koła w MDK „Południe” w Kostuchnie. 

1/ Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze koła odbędzie się w oparciu o Uchwałę nr 171/XIX/2020 Zarządu Głównego PTTK z dnia 4 lipca 2020 w sprawie Ordynacji Wyborczej oraz Statut GO PTTK Katowice.

2/ W zebraniu udział biorą wyłącznie członkowie koła nr 77 z aktualnie opłaconą składką  za bieżący rok. (2022)

3/ Dokumentem uprawniającym do udziału w Zebraniu jest lista członków koła potwierdzająca opłacenie składki członkowskiej,

4/ Zebranie wyznacza się na 17 maja 2022 roku na godzinę 1700, jeśli nie będzie tzw. Quorum   wyznacza się drugi termin na godzinę 1715.

7/ Zebranie wybiera Przewodniczącego i Sekretarza w głosowaniu jawnym.

8/ Przewodniczący kieruje obradami, udziela głosu, zarządza przerwy.

9/ Walne Zebranie wybiera następujące Komisje:

        - Komisja Skrutacyjna – do przeprowadzenia wyborów

           (Komisja wybiera ze swego składu Przewodniczącego)

10/ Walne Zebranie dokonuje wyboru:

      - Zarządu koła - 5 osób,

      - Na Zjazd Delegatów Górnośląskiego Oddziału PTTK 5 osób,

11/ Wyboru do władz i na Delegatów dokonuje się w głosowaniu tajnym, za pomocą kart wyborczych przygotowanych przez Komisję Skrutacyjną.

12/ Kandydatów do władz i na Delegatów, mogą zgłaszać osoby posiadające prawo wyborcze zgłoszenie wykonuje się na przygotowanym formularzu,

13/ Po przeprowadzeniu wyborów, nowo wybrany Zarząd powinien się ukonstytuować      wybierając spośród siebie Prezesa. Głosowanie odbywa się w sposób tajny. Podział  funkcji w nowym Zarządzie odbywa się w sposób jawny.

14/ Wnioski do Prezydium Zarządu składane są w formie pisemnej i omawiane będą w trakcie dyskusji.

15/ Uchwały podejmowane przez Walne Zebranie są przyjmowane zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym.

16/ W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Ordynacji Wyborczej Zarządu Głównego PTTK

 

Porządek obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego

 

1/Otwarcie zebrania i przywitanie przybyłych przez Prezesa Koła,

2/ Prezes koła, stwierdza prawomocność Zebrania, jeśli jej nie ma

     ogłosza drugi termin.

3/ Prezes przeprowadza wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania,

4/ Zatwierdzenie porządku Zebrania i Regulaminu Walnego Zebrania,

5/ Sprawozdanie Zarządu koła z działalności,

6/ Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,

7/ Dyskusja nad sprawozdaniami Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

8/ Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej,

9/ Wybór Komisji Skrutacyjnej,

10/ Zgłaszanie kandydatów do władz koła i delegatów na Zjazd Oddziału,

11/ Przedstawienie przez Komisję Skrutacyjną zgłoszonych kandydatów,

12/ Przeprowadzenie wyborów,

13/ Wolne głosy i wnioski kierowane do Prezydium Zebrania,

14/ Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej,

15/ Ukonstytuowanie nowych władz,

16/ Podjęcie uchwał Walnego Zebrania,

17 Zakończenie Zebrania.

Brak komentarzy: